Natasha Katz Lighting Design
Dance Masquerade Village

CYRANO - THE METROPOLITAN OPERA